DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

 • Profesjonalne Doradztwo

 • Szybka Wysyłka

 • Korzystne Ceny

 • Sprawdzona Jakość

Promocje
Naszyjnik imienny - Srebrny 925
Naszyjnik imienny - Srebrny 925
394,90 zł 219,00 zł
szt.
Naszyjnik znak nieskończoności- 2 imiona
Naszyjnik znak nieskończoności- 2 imiona
438,90 zł 219,00 zł
szt.
Naszyjnik dla Mamy z serduszkiem
Naszyjnik dla Mamy z serduszkiem
438,90 zł 219,00 zł
szt.
Naszyjnik dla Kobiety w Ciąży
Naszyjnik dla Kobiety w Ciąży
438,90 zł 219,00 zł
szt.
Naszyjnik dla Mamy w okręgu
Naszyjnik dla Mamy w okręgu
438,90 zł 219,00 zł
szt.
Naszyjnik dla Mamy w sercu
Naszyjnik dla Mamy w sercu
438,90 zł 219,00 zł
szt.
Naszyjnik Mama z dzieckiem
Naszyjnik Mama z dzieckiem
438,90 zł 219,00 zł
szt.
Naszyjnik litera - Srebro 925 - pozłacane/rodowane
Naszyjnik litera - Srebro 925 - pozłacane/rodowane
361,90 zł 199,00 zł
szt.
Naszyjnik dla Mamy ze stópkami
Naszyjnik dla Mamy ze stópkami
438,90 zł 219,00 zł
szt.
Produkt dnia
Pierścionek zaręczynowy z brylantem 0,10ct
Pierścionek zaręczynowy z brylantem 0,10ct
2 431,00 zł
szt.
Pierścionek z białym szafirem 0,50ct
Pierścionek z białym szafirem 0,50ct
1 969,00 zł
szt.
Pierścionek z Rubinem i Brylantami
Pierścionek z Rubinem i Brylantami
1 969,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin użyczenie wzorników obrączek ślubnych

REGULAMIN UŻYCZENIA WZORNIKÓW OBRĄCZEK ŚLUBNYCH

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Właścicielem internetowej platformy handlowej działającej pod domeną internetową froelke.pl jest Przemysław Froelke prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Interkam Przemysław Froelke, REGON 220338830, NIP 592-200-97-10 z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, Armii Krajowej 4, zwanym w dalszej części Regulaminu „Użyczającym”.
 3. Platforma handlowa działająca pod domeną internetową froelke.pl służy do zawierania umów użyczenia kompletu wzorników obrączek ślubnych na czas określony drogą elektroniczną.
 4. Warunki świadczenia usług za pośrednictwem platformy handlowej działającej pod domeną internetową froelke.pl oraz związanie z nim prawa i obowiązki Użyczającego oraz Użytkowników określają postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Niniejszy regulamin powstał w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej działającej pod domeną internetową froelke.pl w wersji elektronicznej.
 7. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu oraz pobrania treści niniejszego regulaminu na swoje urządzenie, a także dokonania jego wydruku.
 8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Umowy Użyczenia.
 9. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 1. Użyczający– właściciel internetowej platformy handlowej działającej pod domeną internetową www.froelke.pl , o którym mowa w pkt I. 1. niniejszego regulaminu, prowadzący i zarządzający Platformą.
 2. Komplet wzorników obrączek ślubnych – przedmiot Umowy Użyczenia
 3. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Kaucja zwrotna – zwrotna opłata uiszczana przez Użytkownika na rzecz Użyczającego na wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Biżuterii.
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Koszty dostawy – całkowity koszt dostawy przedmiotu umowy do Użytkownika oraz jej dostawy zwrotnej do Użyczającego po upływie Okresu Użyczenia.
 7. Oferta – propozycja zawarcia umowy użyczenia kompletu wzorników obrączek ślubnych skierowana do Użytkownika, a także propozycja zawarcia umowy sprzedaży obrączek ślubnych znajdujących się w ofercie Użyczającego.
 8. Platforma – internetowa platforma handlowa działająca pod domeną internetową www.froelke.pl
 9. Regulamin – ogólne warunki korzystania z Platformy zawarte w niniejszym dokumencie.
 10. Umowa Użyczenia – umowa użyczenia w rozumieniu art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) zawierana pomiędzy Użyczającym i Użytkownikiem na czas określony.
 11. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych poprzez Platformę.
 12. Użyczenie – stosunek prawny, który powstaje pomiędzy Użyczającym i Użytkownikiem na skutek zawarcia Umowy Użyczenia.
 13. Zamówienie – rezerwacja kompletu wzorników obrączek ślubnych.
 • WYMOGI TECHNICZNE
  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
   1. urządzenie z dostępem do Internetu
   2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
  2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

 1. WARUNKI UMOWY UŻYCZENIA
  1. Przedmiotem niniejszej umowy jest komplet wzorników obrączek ślubnych znajdujących się w ofercie sprzedaży Użyczającego pod domeną internetową https://www.salonslubnybianka.pl/ o łącznej wartości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), na który to składają się 22 komplety obrączek ślubnych, który to komplet Użyczający nieodpłatnie użycza Użytkownikowi w celu zapoznania się z ofertą handlową Użyczającego.
  2. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu użyczenia i tym samym przez cały okres trwania umowy użyczenia przedmiot umowy pozostaje własnością Użyczającego.
  3. Użytkownik zobowiązuje się używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
  4. Oddanie przedmiotu umowy innej osobie do używania jest zabronione.
  5. Od chwili fizycznego użyczenia przedmiotu Użytkownikowi to on staje się w pełni za niego odpowiedzialnym.
  6. Użytkownik nie może czyścić przedmiotu umowy oraz dokonywać napraw na własną rękę pod rygorem konieczności zwrotu wartości przedmiotu umowy.
  7. W celu zawarcia umowy użyczenia przedmiotu umowy Użytkownik składa Zamówienie poprzez wykonanie następujących czynności:
   1. Przedmiot umowy należy dodać do koszyka w Sklepie.
   2. Użytkownik wybiera dostępny w sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za dostawę oraz kaucję zwrotną, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
   3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika.
   4. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy użyczenia pomiędzy Użytkownikiem a Użyczającym.
   5. Użyczający przekaże Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy użyczenia na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia przedmiotu umowy.
   6. Użytkownik może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zamówień bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy zamówieniu.
   7. Brak opłacenia Kaucji zwrotnej skutkuje anulowaniem zamówienia.
  8. Użyczający oświadcza, iż w przypadku złożenia zamówienia na którykolwiek z zaprezentowanych kompletów obrączek ślubnych będących częścią składową kompletu wzorników koszty dostawy jak i koszt kaucji zwrotnej, które poniósł Użytkownik w ramach umowy użyczenia zostaną zaliczone na poczet przyszłej umowy sprzedaży.
  9. Użyczający oddaje w nieodpłatne użyczenie Użytkownikowi przedmiot umowy na okres trzech (3) dni roboczych od dnia dostarczenia zamówienia, tym samym Użytkownik zobowiązuje się po upływie tego okresu bez wezwania zwrócić przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym.
  10. Użyczający w ramach zawartej umowy użyczenia oferuje Użytkownikowi usługę wideo chatu, podczas, której dokona dokładnej prezentacji przedmiotu umowy.

 

 1. KAUCJA ZWROTNA I KARA UMOWNA
 1. W celu realizacji Zamówienia Użytkownik dokonuje płatności Kaucji zwrotnej, której wysokość wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
 1. W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Użyczającego.
 2. W razie uszkodzenia przedmiotu umowy w okresie użyczenia Użyczający będzie uprawniona do zatrzymania części Kaucji zwrotnej odpowiadającej wysokości szkody wynikającej z uszkodzenia przedmiotu umowy.
 3. Użyczający prześle Użytkownikowi na jego adres email podany przy dokonywaniu zamówienia informacje o fakcie ujawnienia uszkodzenia przedmiotu umowy w Okresie użyczenia, w razie potrzeby przedstawiając dokumentację fotograficzną obrazującą uszkodzenia, oraz o podstawach określenia wysokości szkody, nie później niż w terminie 7 dni po dokonaniu dostawy zwrotnej przedmiotu umowy na rzecz Użyczającego, wyznaczając Użytkownikowi termin nie krótszy niż 7 dni na ustosunkowanie się do przedstawionych informacji.
 4. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika zastrzeżeń co do faktu uszkodzenia przedmiotu umowy lub co do rozmiaru określonej szkody ocena wysokości szkody będzie dokonywana przez niezależnego specjalistę prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie wytwarzania i naprawy wyrobów jubilerskich.
 5. Utrata lub całkowite zniszczenie przedmiotu umowy przez Użytkownika, skutkować będzie zatrzymaniem Kaucji zwrotnej przez Użyczającego.
 6. Jeżeli szkoda wynikająca z utraty lub całkowitego zniszczenia przedmiotu umowy będzie przewyższała wartość Kaucji zwrotnej, Użyczający będzie uprawniona do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych.
 7. Użyczający dokonuje zwrotu Kaucji zwrotnej lub odpowiedniej jej części przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik.
 8. W przypadku opóźnienia w dostawie zwrotnej przedmiotu umowy na rzecz Użyczającego, Użytkownik zapłaci Użyczającemu karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w dostawie zwrotnej przedmiotu umowy na rzecz Użyczającego.
 9. Użyczający będzie uprawniony do zaspokojenia kar umownych, o których mowa w pkt V ust. 9 Regulaminu z Kaucji zwrotnej wpłaconej przez Użytkownika do wyczerpania wysokości Kaucji zwrotnej.
 10. Obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt V ust. 9 Regulaminu nie uchybia możliwości dochodzenia naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przez którakolwiek ze stron.

VI.PŁATNOŚĆ

(odesłanie do § 5 Regulaminu sklepu internetowego FROELKE Jewellery - Obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe)

 

VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Użyczający jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik wybrał płatność z góry za zamówienie, Użyczający przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. Dostawa realizowana jest na terytorium Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii.
 5. Zamówienie jest dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

VIII. CZAS TRWANIA UMOWY UŻYCZENIA

 1. Umowa Użyczenia jest zawierana na czas oznaczony określony w pkt. IV ust. 9.
 2. Zawarcie Umowy Użyczenia następuje z chwilą dokonania przez Użytkownika Zamówienia.
 3. Umowa Użyczenia trwa przez cały Okres Użyczenia. Rozwiązuje się ona z chwilą odebrania przez kuriera przedmiotu umowy od Użytkownika w ostatnim dniu Okresu Użyczenia.
 4. Nie jest możliwe przedłużenie Okresu Użyczenia.
 5. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę Użyczenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  1. nie otrzymał przedmiotu umowy w terminie określonym w zamówieniu.
  2. Przedmiot umowy jest uszkodzony, o czym nie został poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
 6. Użyczający może wypowiedzieć Umowę Użyczenia ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Użytkownik narusza istotne postanowienia Umowy Użyczenia, w szczególności:
  1. oddał przedmiot umowy do używania osobie trzeciej bez wymaganej zgody Użyczającego,
  2. dokonał w przedmiocie umowy zmian lub ulepszeń bez wymaganej zgody Użyczającego.

IX.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(odesłanie do § 7 Regulaminu sklepu internetowego FROELKE Jewellery - Obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe)

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ (odesłanie do § 9 Regulaminu sklepu internetowego FROELKE Jewellery - Obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe)
 2. DANE OSOBOWE

(odesłanie do § 10 Regulaminu sklepu internetowego FROELKE Jewellery - Obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe)

 

XII. ZASTRZEŻENIA

(odesłanie do § 11 Regulaminu sklepu internetowego FROELKE Jewellery - Obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe)

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Użyczający udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Portalu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Użytkownika i Użyczającego Umów przed zmianą Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 2.04.2020 r.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązujące prawa polskiego.

 

Zobacz nasze najnowsze Kolekcje Obrączek Ślubnych i Pierścionków Zaręczynowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl